ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418442 การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ

การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ

(Business Data Dimension and Report Management)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418344 หรือ 01418345

รายงานและกระบวนการทางธุรกิจสาหรับองค์กร แนวคิดและพัฒนาการของมิติข้อมูล เครื่องมือและการสร้างตัวแบบสาหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ปัจจัยความสาเร็จในการทาให้เกิดผล ระบบขององค์กรชั้นนา กรณีศึกษาและแนวโน้มทางเทคโนโลยี

Report and business process for enterprise, concept and development of data dimension, tools and modeling for business data analysis, implementation success factor, leading enterprise systems, case studies and technology trends.