ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

(Human Computer Interaction)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116 หรือ 01418322

หลักการและส่วนประกอบของอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กรรมวิธีการออกแบบ ตัวแบบของผู้ใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์งาน การออกแบบการสนทนาโต้ตอบ ตัวแบบของระบบ การสนับสนุนการทาให้เกิดผล เทคนิคในการประเมินผล และกรุปแวร์

Principles and elements of human computer interaction, design process, models of the users in design, task analysis, dialogue design, model of the system, implementation support, evaluation techniques, and groupware.