ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418401 คอมพิวเตอร์และสังคม

คอมพิวเตอร์และสังคม

(Computer and Society)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

ประวัติของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบัน คอมพิวเตอร์กับบุคคล การใช้คอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านกฎหมาย คอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดสินใจ อนาคตของคอมพิวเตอร์ ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาการคอมพิวเตอร์

History of computing and technology, place of the computer in modern society, computer and the individual, survey of computer applications, legal issues, computer in decision-making processes, computer scientist as a professional, futuristic view of computing, public perception of computers and computer scientist.