ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Computer Science Project Preparation)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1

วิชาพื้นฐาน: 01418321

การฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล การเขียนและการนาเสนอรายงาน การสาธิตต้นแบบ

Computer science practice, necessary basic skills for system analysis and design, related technology, software development tool usage, data gathering, data analysis and design, report writing and presentation, prototype demonstration.