ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล

การประมวลผลภาพดิจิทัล

(Digital Image Processing)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116

หลักการภาพดิจิทัล การสร้างภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงคุณภาพภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ การซ้อนทับภาพ การแทนและการพรรณนาภาพ การประมวลผลภาพสี การประยุกต์การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน

Digital image principle, image formation, image transformation, image enhancement, image filtering, image restoration, image segmentation, image compression, image registration, image representation and description, color image processing, current applications of digital image processing.