ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418384 การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์

การวิเคราะห์รูปภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์

(Image Analysis and Computer Vision)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418231 และ 01422111

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์เลื้องต้น เรขาคณิตของกล้องถ่ายรูปและตัวแบบการฉายภาพ วิธีการวิเคราะห์รูปภาพระดับล่าง การรู้จาวัตถุและฉาก การตามรอยและการประมาณการเคลื่อนไหวในข้อมูลวีดิทัศน์

Basic concepts in computer vision, camera geometry and projection models, low-level image analysis methods, object and scene recognition, tracking and motion estimation in video data.