ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418383 การโปรแกรมเกม

การโปรแกรมเกม

(Game Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116

หลักการออกแบบเกม ปัญญาประดิษฐ์สาหรับเกม ทฤษฎีของการจาลองทางฟิสิกส์ ลักษณะและส่วนประกอบทั่วไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม

Game design principles, artificial intelligence for game, theory of physics simulation, common features and components of game engine, game development.