ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418382 สภาพแวดล้อมการทางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

สภาพแวดล้อมการทางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

(Computer Graphics Working Environment)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116

การพัฒนาโปรแกรมภายใต้สภาพแวด ล้อมการทางานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเตรียมระบบ ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ โครงสร้างข้อมูลทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การเชื่อมประสานสาหรับผู้ใช้ด้านกราฟิกส์ และโอเพนจีแอล

Program development under computer graphics working environments, system preparation, utility software, data structures in computer graphics, graphical user interfaces, and OpenGL.