ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418381 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

(Principles of Computer Animation)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418112 หรือ 01418114

กระแสงานด้านการผลิต ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้สาหรับซอฟต์แวร์การสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างตัวแบบ การเคลือบลายผิว การขึ้นโครงและการทาให้เคลื่อนไหว การจัดแสงและการแลเงา การคานวณแสงและเงา ผมและผ้า อนุภาคและของไหล พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและอ่อน

Production workflow, user interface for animation software, modeling, texturing, rigging and animation, lighting and shading, rendering, hair and cloth, particles and fluids, rigid and soft body dynamics.