ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร

(Computer System and Communication Network Security)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418351

เทคนิคการเข้ารหัส เทคนิคการพิสูจน์ตัวจริง การบริหารความมั่นคง ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร

Encryption techniques, authentication techniques, security administration, legal issues and ethics in computer system and communication network security.