ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

(Data Communications and Networks)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418351

ชั้นเครือข่าย ไอพีและโพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง โพรโทคอลการจัดเส้นทาง ชั้นเชื่อมโยงข้อมูลและโครงรูปเครือข่าย เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน ชั้นกายภาพ เครือข่ายการสื่อสารไร้สาย ความมั่นคงเครือข่าย

Network layers, IP and related protocols, routing protocols, link layer and network topology, virtual private networks, physical layer, wireless communication networks, network security.