ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418346 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

(Mobile Application Design and Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116 และ 01418221

แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ อากัปกิริยา ฐานข้อมูล สื่อประสม การแจ้งเตือนแบบพุช การเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวรับรู้ เว็บสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจากัดของโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile platforms, mobile user interface design, geolocation, gesture, databases. multimedia, push notification, network connections, sensors. mobile web, constraints of mobile applications.