ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

(Computer Programming in Business)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418115 หรือ 01418116 หรือ 01418211 หรือ 01418212 หรือ 01418213 หรือ 01418214 หรือ 01418215

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ รายการข้อมูลธุรกิจ การประยุกต์ทางการบัญชี และระบบข่าวสารทางบัญชี การจ่ายเงินเดือน บัญชีรายจ่าย บัญชีรายรับ การแจ้งหนี้สิน บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุมสินค้าคงคลังและการคาดคะเน การจัดซื้อ การวิเคราะห์ การขาย การประยุกต์กับงานธุรกิจและธนาคาร

Business computer applications, business environment, business transaction, accounting applications and accounting information system, payroll, accounts payable, accounts receivable, invoicing, general ledger, materials and operation control applications, order processing, inventory control and forecast, purchasing, sales analysis, banking applications.