ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418344 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

(Enterprise Resource Planning System Design and Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418221

แนวคิดและพัฒนาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร กรอบงานและสถาปัตยกรรมอีอาร์พี การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ ระเบียบวิธีการพัฒนาและการทาให้เกิดผล กระบวนการการพัฒนา ปัจจัยความสาเร็จในการทาให้เกิดผล ระบบขององค์กรชั้นนา กรณีศึกษาและแนวโน้มทางเทคโนโลยี

Concept and development of enterprise resource planning system, ERP framework and architecture, modeling and analysis, development and implementation methodologies, development process, implementation success factors, leading enterprise systems, case studies and technology trends.