ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418342 การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

(Web Application Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418116 และ 01418221

การสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยภาษาสคริปต์ สถาปัตยกรรมของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การแปลงเชิงสัมพันธ์ของอ็อบเจกต์ การทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อใช้งานจริง การยืนยันตัวตน การบรรจุไฟล์ขึ้น เอแจกซ์ การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแบบเรสท์ และชุดเครื่องมือการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้สาหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Web application programming with scripting languages, web application architecture, object relational mapping, web application testing, web application deployment, authentication, file uploads, AJAX, REST web application programming, and user interface toolkits for web applications.