ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418341 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้นและการวิเคราะห์เครือข่าย

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้นและการวิเคราะห์เครือข่าย

(Computer Application in Linear Optimization and Network Analysis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01417322 และ 01418116

**วิ

การโปรแกรมขั้นตอนวิธีสาหรับการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ และวิธีซิมเพล็กซ์แบบปรับปรุง การวิเคราะห์เครือข่าย เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต การโปรแกรมสาหรับทฤษฎีเกม

Algorithms programming for linear optimization, simplex and revised simplex method, network analysis, program evaluation and review technique, critical path method, programming for game theory.