ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418335 การบีบอัดข้อมูล

การบีบอัดข้อมูล

(Data Compression)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418231

แนวคิดการบีบอัดข้อมูล เทคนิคการบีบอัดข้อมูลคงรายละเอียดและการประยุกต์ เทคนิคการบีบอัดคงข้อมูลหลักและการประยุกต์ และเทคนิคการบีบอัดสาหรับการสื่อสารผ่านเครือข่าย

Concept of data compression, lossless data compression techniques and application, lossy compression techniques and application, and compression techniques for network communications.