ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418328 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ

(Decision Support and Business Intelligent Systems)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

แนวคิด การสร้างตัวแบบ การวิเคราะห์ และเทคโนโลยีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เหมืองข้อมูลสาหรับอัจฉริยะทางธุรกิจ เทคโนโลยีสนับสนุนการทางานร่วมกัน ระบบสนับสนุนการทางานกลุ่ม การจัดการความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ

Concepts, modeling, analysis, and technology of decision support systems, data mining for business intelligent, collaborative support technology, group support systems, knowledge management, artificial intelligence and expert systems.