ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418327 ฐานข้อมูลสื่อประสม

ฐานข้อมูลสื่อประสม

(Multimedia Database)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418221

ข้อมูลสื่อประสม ข้อมูลต่อเนื่อง การบีบอัดข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลสื่อประสม การกาหนดดัชนีและการค้นคืนหน่วยเก็บสื่อประสม ภาษาสอบถามสาหรับสื่อประสม ระบบปฏิบัติการสาหรับสื่อประสม เทคนิคการสื่อสารและส่งมอบ ความมั่นคงของข้อมูลและการประยุกต์

Multimedia data, data streaming, data compression, structure of multimedia database, multimedia storage indexing and retrieval, query language for multimedia, multimedia operating system, delivery and communication technique, data security and applications.