ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418326 สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล

(Database Management System Architecture)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418221

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลกายภาพ กระบวนการการสอบถามข้อมูล การสารอง การกู้คืน การทาซ้าฐานข้อมูล บูรณภาพ ความมั่นคง การปรับแต่ง และเครื่องจักรฐานข้อมูล

Database management system architecture, architecture of physical database, query processing, backup, recovery, database replication, integrity, security, tuning and database machine.