ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418325 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ

การจัดการคุณภาพสารสนเทศ

(Information Quality Management)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418221 หรือ 01418222 หรือ 01418322

หลักการของวงชีพคุณภาพสารสนเทศ ปัญหา การประเมินค่า นโยบาย และการจัดการระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ เครื่องมือ ตัวแบบ และเทคนิคในการนิยามคุณภาพสารสนเทศ การวัดผล การวิเคราะห์ และการปรับปรุง

Principles of information quality life cycle, problems, assessment, policy, and management in large scale information systems, tools, models, and techniques for information quality definitions, measurement, analysis, and improvement.