ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

(Computer and Information Technology)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

แนวคิดพื้นฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะและส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงและภาวะส่วนตัว จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

Computer and information technology basic concepts, characteristics and components of computer systems, computer networks, Internet and World Wide Web, computer applications, principles of information system development, security and privacy, computer ethics.