ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
02-942-5555 ต่อ 647209, 647210

TCAS รอบ 4

เกณฑ์การคัดเลือก Admissionsคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สอบ GAT/PAT ต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสัดส่วนคะแนน

 

GPAX
O-NET
GAT
PAT1
PAT2
 
20%
30%
10%
10%
30%

 เกณฑ์คะแนนพิจารณาคัดเลือกขั้นต่ำ ( ภาคปรกติ )

 

GPAX
แผนการเรียน
GAT
PAT1
PAT2
O-NET(03)
ภาษาอังกฤษ(≥)
จำนวนที่รับ
 
วิทย์-คณิต
16
24

 เกณฑ์คะแนนพิจารณาคัดเลือกขั้นต่ำ ( ภาคพิเศษ )

 

GPAX
แผนการเรียน
GAT
PAT1
PAT2
O-NET(03)
ภาษาอังกฤษ(≥)
จำนวนที่รับ
 
วิทย์-คณิต
16
39

 การรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)

 

การรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ เป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับสมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทยในการที่จะให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงเข้าระบบเคลียริงเฮาส์โดยจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่านทางเว็บไซ์ http://a.cupt.netของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ตามขั้นตอนดังนี้
  1. นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ผ่ามการคัดเลือก ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net โดยให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่ง
  2. การยืนยันสิทธิ์ต้องดำเนินการภายในวัน เวลา ตามที่สมาคม ทปอใ กำหนด
  3. การเข้าเว็บไซ์เพื่อยืนยันสิทธิ์โดยใช้รหัสผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่มีหลายรหัสผ่านนักเรียนสามารถใช้รหัสผ่านใดก็ได้
  4. เมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์การสมัคร Admission กลาง
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ หมายความว่า นักเรียนไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาลัยที่สอบได้ ในกรณีนี้นักเรียนสามารถสมัคร Admission กลางได้

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม (PDF)