ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 (Admission 1)

รับสมัครผ่านระบบ online ทาง https://student.mytcas.com/
ระหว่าง
วันที่ 17–27 เมษายน พ.ศ. 2563

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัคร (PDF)