ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th ระหว่างวันที่ 6–21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563