ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
02-942-5555 ต่อ 647209, 647210

TCAS รอบ 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยและยังฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 7. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 8. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 9. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

 

คุณสมบัติพิเศษ

 

 1. คุณสมบัติทางการศึกษา

  1. มีแผนการเรียนและผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ ตามที่สาขาวิชากำหนดแบ่งเป็น
   1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร
   2. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคเรียน
  2. มีผลคะแนนสอบ O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ตามที่สาขาวิชากำหนด
  3. มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่ว ไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการ และวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2562 หรือปีการศึกษา 2561 โดยจะใช้ผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด
 2. คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา

  ผู้สมัครต้องมีประวัติและผลงานตามชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด และมีผลงาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561
  (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – ณ วันที่รับสมัคร) โดยมีความสามารถทางกีฬาในระดับ การแข่งขันดังต่อไปนี้

  1. เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
  2. เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น โอลิมปิก เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์อาเซียน
  3. เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับ เยาวชน หรือยุวชนนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น เยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 17 ปี และในรายการที่มีการจัดอันดับโลก
  4. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
  5. เป็นักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไป ได้อันดับที่ 1-3 ในการ แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
  6. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศ เท่านั้น)
  7. เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ ที่ดำเนินการโดยกรมพลศึกษา
  8. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3 ในการ แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด
  9. เป็นักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการแข่งขัน โดยการรับรองของสมาคมกีฬานั้นๆได้อันดับที่ 1-3
  10. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
  11. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อันดับที่ 1-3 (รอบการแข่งขัน ระดับประเทศเท่านั้น)
  12. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพลศึกษา ได้อันดับที่ 1
  13. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา ได้อันดับที่ 1 (รอบการ แข่งขันระดับประเทศเท่านั้น)
  14. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ได้อันดับที่ 1
  15. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ได้อันดับที่ 1
  16. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1
  17. เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด

   

   

  หมายเหตุ ผู้สมัครที่เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งประเทศ ไทยรับรองหรือเป็นนักกีฬาที่เข้าแข่ งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3 จะได้รับยกเว้น ไม่ใช้บังคับเกณฑ์ระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมของสาขาวิชาที่สมัคร (ตามข้อ 2.1.1)

   

   

 

เกณฑ์คะแนนพิจารณาคัดเลือก

 

GPAX
แผนการเรียน
GAT
PAT1
PAT2
O-NET(03)
ภาษาอังกฤษ(≥)
จำนวนที่รับ
 
2.50
วิทย์-คณิต
16
1

 

การเลือกคณะหรือสาขาวิชา

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครสาขาวิชา รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 อันดับ โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลัง ไม่ซ้ำกัน และเมื่อส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได

 

กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร

 

 1. การรับสมัครและการชำระเงิน
  1. รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

   เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

   ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.

  2. ชำระเงินค่าสมัครวันที่6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562สามารถชำระผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
   1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
   2. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
   3. ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร

  ค่าสมัครคนละ 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร / ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)

 


ขั้นตอนการสมัคร

 

 1. ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
 2. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ ที่กำหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง)ร
 3. พิมพ์ (Print) ใบสมัครที่บันทึกข้อมูลในระบบรับสมัคร online เรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้สมัคร และชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด
 4. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการสอบ สัมภาษณ์
 5. การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนจะส่งใบสมัครและเอกสาร ประกอบการสมัครไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครในระบบรับสมัคร online (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) โดยมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายเป็นข้อมูลในการประมวลผล
 6. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้ สมัครและผลการชำระเงินได้ห ลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน ทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
 7. ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์ (Print) จากระบบรับสมัคร online พร้อมแนบเอกสารประกอบ การสมัคร (ตามข้อ 6) ส่งตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

 


เอกสารประกอบการสมัคร

 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) จากระบบรับสมัคร Online ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อ ผู้สมัคร พร้อมทั้งติดรูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา (ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับถ่ายสำเนา) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
  1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ที่สถานศึกษาออกให้
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้สำเนาระเบียนแสดงผล การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคเรียน ที่สถานศึกษาออกให้
  3. ผู้ที่ศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้ คำนวณเฉพาะ ภาคเรียนที่ศึกษาในประเทศไทย และต้องส่งสำเนาเอกสารแสดงการไปศึกษาต่างประเทศ และหนังสือรับรองจาก โรงเรียนด้วย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 5. ผู้สมัครสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่ ของโรงเรียน โดยรับรองว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของเกษตรกรหรือบุตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร
 6. สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบรับ รองผลงานการแข่งขัน และความสามารถทางกีฬาจากคณะกรรมการ โอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ/หรือ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรือ เลขาธิการสมาคมหรืออุปนายกสมาคม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกีฬา) เป็น ผู้รับรอง และ/หรือการกีฬา แห่งประเทศไทย หรือสำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองระดับนานาชาติที่เจ้าภาพออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อ รับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองตามเอกสารแนบท้าย)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของผู้สมัคร (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด)

 


การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 


วิธีการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด (ตามข้อ 6) ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (Ems) เท่านั้น ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นวันสุดท้าย ของการส่งเอกสาร) โดยจ่าหน้าซองขนาด A4 และให้ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายว่า (โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬา ดีเด่นฯ ปีการศึกษา 2562) ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงเอกสารการสมัครโดยเด็ดขาด และจัดส่งเอกสารไปที่


ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

 

ห้ามส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรวมกับบุคคลอื่น

 

 

 

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัคร หากคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา คะแนนการทดสอบทางวิชาการ (คะแนน O-NET และคะแนนทดสอบ GAT/PAT) และการทดสอบความสามารถทางกีฬา

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร

   การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th ชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด และมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารประกอบการสมัครแล้วเท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัคร นั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  2. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางกีฬา

   คณะอนุกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือก (ข้อ 1-2) จึงจะได้รับการประกาศ รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางกีฬา โดยประกาศรายชื่อฯ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

  3. การทดสอบความสามารถทางกีฬา

   เกณฑ์การพิจารณาจะใช้ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามชนิดกีฬาที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่งจะทดสอบในวัน ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 และหากไม่มาทดสอบความสามารถทางกีฬาตามที่กำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์ ทั้งนี้ คะแนนทดสอบความสามารถทางกีฬา คิดเป็นร้อยละ 60

  4. การทดสอบความสามารถทางวิชาการ

   ผลคะแนนการทดสอบทางวิชาการ จะพิจารณาจากคะแนน O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) และคะแนนทดสอบวิชา ความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และต้องมีผลคะแนนทดสอบครบทุกรายวิชาของแต่ละสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกไว้ นำมาประมวลผลคะแนนและเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด และจัดอันดับตามที่ผู้สมัครเลือกไว้ โดยให้ครบตาม จำนวนรับของสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ คะแนนทดสอบความสามารถทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40

    

    

    

   การนำคะแนนทดสอบ O-NET และ GAT/PAT มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครต้อง สมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ที่ สทศ. กำหนด ดูรายละเอียดการสมัคร วัน เวลาและสถานที่สอบได้ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชาที่สาขาวิชา กำหนดให้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่ทดสอบไม่ครบทุกรายวิชาตามความต้องการของสาขาวิชา หรือไม่เข้าทดสอบ ความสามารถทางกีฬา จะไม่ได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น ๆ

    

    

    

   หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่น ผลคะแนนทดสอบมายัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

    

    

    

   ทั้งนี้กรณีจำนวนรับของสาขาวิชาไม่เป็นไปตามประกาศ และกรณีผู้มีคะแนนเท่ากัน จะรับไว้ทั้งหมด โดยคะแนนนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดไว้

    

    

    

  5. การสอบสัมภาษณ์

   เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์

   1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
   2. ผลคะแนนสอบ O-NET (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ตามที่สาขาวิชากำหนด
   3. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยนำมาประมวลผลคะแนนและเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดของจังหวัด จังหวัดละ 1 คนก่อน หากจังหวัด มีมากกว่าจำนวนรับ ให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดเรียงลำดับไปถึงจำนวนที่กำหนดรับ กรณีที่โควตาจำนวนรับมากกว่า จำนวนจังหวัด ให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดว่าเป็นผู้สมัครคนใดคนนั้นจะได้สิทธิ์
   4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
   5. การสอบสัมภาษณ์
   6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

    ประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th

   7. การสอบสัมภาษณ์

    ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (สถานที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ) โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการสมัครที่กำหนด มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วย ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์

   8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

    มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับสำรองที่เหลือมารายงานตัวเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  6. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

   ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ต้องด าเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing-house ในวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2562 ทาง http://www.cupt.net https://www.cupt.net ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 

 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 

 

การชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา

โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 ไม่มีการช าระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สำหรับ ค่าธรรมเนียม การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการตามกำหนดการ ในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง


การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house

 

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2) ในวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2562
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตน ได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.cupt.net ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
 3. ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้าย ที่ได้รับการเลือก
 4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะดำเนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อ ผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
 5. กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) แล้วต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ (ช่วงที่ 2) ในวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ TCAS ของทปอ. ทาง http://www.cupt.net เท่านั้น

 

เงื่อนไขการเข้าศึกษา

 

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่ กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่า ผู้ใด ปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอน สิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
 3. หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในระบบรับตรง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 และโดยความเห็นชอบของอธิการบดี เป็นรายกรณี

 


สิทธิ์ที่จะได้รับ

 

 1. ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นิสิตที่ได้รับเหริญทอง เหริญเงิน เหริญทองแดง เหรียญใดเหรีญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ หรือได้รับเหรียญทองในการแข่งกีฬาซีเกมส์ จะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก
 2. ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตที่เข้าแข่งขันกีฬาไม่เป็นไปตามข้อ 1 อาจจะ ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมิเศษ ในภาคการศึกษาถัดไป 1 ปีการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา หากมีผลงานตามเงื่อนไข

 


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ รวม 30 จังหวัด
  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ถูกระบุในโครงการนี้ เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้สมัครจะมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดใด ยกเว้นคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด ให้เป็นอย่างอื่น
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 7. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 8. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

 


คุณสมบัติพิเศษ

 

 1. เป็นนักเรียนที่กลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติทั่วไปของ ผู้สมัครตามหัวข้อที่แล้วในข้อ3
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันที่รับสมัคร ตามที่ สาขาวิชากำหนด.
 3. มีผลคะแนนสอบ O-NET (03) วิชาภาษาอังกฤษ ตามที่สาขาวิชากำหนด
 4. มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2562 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 5. มีผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 

 

เกณฑ์คะแนนพิจารณาคัดเลือก

 

GPAX
แผนการเรียน
GAT
PAT1
PAT2
O-NET(03)
ภาษาอังกฤษ(≥)
จำนวนที่รับ
 
3.25
วิทย์-คณิต
25
3

 


การเลือกคณะหรือสาขาวิชา

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา

 

กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร

 

 1. การรับสมัครและการชำระเงิน
  1. รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

   เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

   ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.

  2. ชำระเงินค่าสมัครวันที่6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562สามารถชำระผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
   1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
   2. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
   3. ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
  1. ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)
  2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งมีการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ผู้สมัครต้องชำระ เงินค่าสมัครและค่าทดสอบ รวมคนละ 300 บาท

 


ขั้นตอนการสมัคร

 

 1. ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
 2. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
 3. เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ (Print) ใบชำระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร online และนำไปชำระเงินตามที่กำหนด หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
 4. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการสอบ สัมภาษณ์
 5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวม วันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
 6. กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระเงิน ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัคร เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก

 


เอกสารประกอบการสมัคร

 

 1. รูปถ่ายดิจิทัลของผู้สมัคร เป็นรูปเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ สวมชุดนักเรียนสุภาพ พื้นหลัง สีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1.5×2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล มีขนาดของใบหน้าประมาณ 80% ของพื้นที่รูป เป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดความกว้าง 180-500 พิกเซล และความสูง 200-600 พิกเซล ขนาด ของไฟล์ไม่เกิน 240 KB
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าที่มีรูปของผู้สมัคร (ใช้เฉพาะด้านหน้า) บนกระดาษขนาด A4 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ-ชื่อสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคเรียนที่ 1) รวม 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียน ที่โรงเรียนออกให้พร้อมมีตราประทับของโรงเรียน บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg (กรณีมี2 หน้า ให้สแกนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 4. ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้สมัคร ตามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ให้ถ่ายเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล บนกระดาษขนาด A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพ เท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 5. ผู้สมัครสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่ ของโรงเรียน โดยรับรองว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของเกษตรกรหรือบุตรผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร

 


การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 


เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. การสมัคร online และการชำระเงินค่าสมัคร

  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th พร้อม แนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร และชำระเงินค่าสมัครตามช่องทางที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่า การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 2. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกลไก

  คณะอนุกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ตามเกณฑ์ การคัดเลือก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่สาขาวิชากำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ สมรรถภาพทางกลไก โดยประกาศรายชื่อฯ ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งวัน เวลา และรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง

 3. การทดสอบความสามารถทางวิชาการ

  ผลคะแนนการทดสอบทางวิชาการ จะพิจารณาจากคะแนน O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ) (สอบวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2562) และคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) (สอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และต้อง มี ผลคะแนนทดสอบครบทุกรายวิชาของแต่ละสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกไว้

 4. วิธีการพิจารณาคัดเลือก

  คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้

  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
  2. ผลคะแนนสอบ O-NET (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ) ตามที่สาขาวิชากำหนด
  3. ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) โดยนำามาประมวลผลคะแนนและเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดของจังหวัด จังหวัดละ 1 คนก่อน หากจังหวัด มีมากกว่าจำนวนรับ ให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดเรียงลำดับไปถึงจำนวนที่กำหนดรับ กรณีที่โควตาจำนวนรับมากกว่า จำนวนจังหวัด ให้พิจารณาจากคะแนนสูงสุดว่าเป็นผู้สมัครคนใดคนนั้นจะได้สิทธิ์
  4. ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  5. การสอบสัมภาษณ์

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม (PDF) 

คุณสมบัติทั่ว

 

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และโครงการการศึกษาพหุภาษา จังหวัดชลบุรี
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 7. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 8. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

 

คุณสมบัติพิเศษ

 

  1. ผู้สมัครด้านวิชาการดีเด่น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

ผู้สมัครด้านกิจกรรมดีเด่น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน 2.00 – 2.74 พร้อมแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบการพิจารณา โดยมีเกณฑ์ของกิขกรรม ดังต่อไปนี้

   1. เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ นานาชาติ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
   2. เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันในนามโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ได้รับรางวัลที่ 1-3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
   3. เป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติบัตรจากโรง (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 


การเลือกคณะหรือสาขาวิชา

ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา


เกณฑ์คะแนนพิจารณาคัดเลือก

 

GPAX
แผนการเรียน
GAT
PAT1
PAT2
O-NET(03)
ภาษาอังกฤษ(≥)
จำนวนที่รับ
 
3.25
วิทย์-คณิต
25
3

 


กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร

 

 1. การรับสมัครและการชำระเงิน
  1. รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

   เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.

   ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.

  2. ชำระเงินค่าสมัครวันที่6–20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562สามารถชำระผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
   1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
   2. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ (Bill Payment) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
   3. ผ่านระบบ Counter Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
  1. ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร/ค่าธรรมเนียม Counter Service 10 บาท)

 


ขั้นตอนการสมัคร

 

 1. ศึกษารายละเอียดในประกาศรับสมัครฯ (โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร)
 2. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร online ทาง www.admission.ku.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด โดยสร้างบัญชีและรหัสผ่านของผู้สมัคร และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
 3. เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สั่งพิมพ์ (Print) ใบชำระเงินค่าสมัครจากระบบรับสมัคร online และนำไปชำระเงินตามที่กำหนด หากผู้สมัครมิได้ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนดจะถือว่า การสมัครในระบบ online นั้นเป็นโมฆะ
 4. เมื่อชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตามข้อมูลในใบสมัคร เพราะจะมีผลต่อการสมัคร) และต้องเก็บหลักฐานไว้ใช้ในการสอบ สัมภาษณ์
 5. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และสถานะการชำระเงินได้หลังจากช าระเงินค่าสมัครแล้ว 1 วัน (ไม่นับรวม วันชำระเงินค่าสมัครในวันหยุดทำการ) ทางระบบ online ที่ www.admission.ku.ac.th
 6. กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร ภายหลังจากที่ได้ชำระเงิน ค่าสมัครแล้วนั้น ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เกิน วันสุดท้ายของการรับสมัคร online โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งสุดท้ายของผู้สมัคร เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก

 


เอกสารประกอบการสมัคร

 

 1. ใบสมัครที่พิมพ์ (Print) จากระบบรับสมัคร และให้สถานศึกษารับรองเรียบร้อยแล้ว
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ซึ่งโรงเรียน จะต้องคำนวนคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ด้วย สำหรับนักเรียนที่สมัครด้านกิจกรรมดีเด่น จะต้องมีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และสำเนาประเภทกิจกรรมที่ได้รับตามข้อ 2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และนำส่งพร้อมใบสมัคร
 3. ผู้สมัครส่งใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตพร้อมติดรูปถ่าย หลักฐานการชำระเงิน และหลักฐานการสมัครที่สาขาวิชากำหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และให้อาจารย์แนะแนวนำส่งที่ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562

 

 

 

การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้สมัครได้สมัครผ่านระบบ online และชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

 


เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. เกณฑ์คะแนนและเงื่อนไขการศึกษา
  1. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด

  2. ต้องมีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) การศึกษา 2562 (สอบวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562)

  3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนทดสอบ PAT วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ เพิ่มเติม ดังนี้

 วิธีพิจารณาคัดเลือก

 1. ใช้ผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียน (ม.4 – ม.6 ภาคต้น) สัดส่วนร้อยละ 20
 2. ใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT (รหัสวิชา 85) ปีการศึกษา 2562 สัดส่วนร้อยละ 80 เป็นการคัดเลือก ยกเว้นคณะวิศวกรรม (บางเขน) ใช้ PAT3 สัดส่วนร้อยละ 80 เป็นเกณฑ์การคัดเลือก
 3. การสอบสัมภาษณ์การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามเกณฑ์ จะได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โดยประกาศรายชื่อ ในวันที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่ออีกครั้งการสอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ทั้งนี้ ผู้ไม่มาสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทาง www.admission.ku.ac.th และทาง http://www.cupt.net ตามขั้นตอนที่ ทปอ. กำหนด จึงจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การชำระค่าประกันสิทธิ์การเข้าศึกษา

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ไม่มีการชำระเงินค่าประกันสิ่งใดๆล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการตามกำหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ซึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house

 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing-house (รอบที่ 2)ในวันที่ 24-25 เมษายน 2562
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการแจ้งการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือกเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทาง http://www.cupt.net ตามวัน เวลาและขั้นตอนที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่ดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
 3. ในการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house มาดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ครั้งสุดท้ายในการเลือก
 4. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-house แล้ว สมาคมประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เนินการนำรายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) การศึกษา 2562 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาดำเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว
 5. กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 2) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ (ช่วงที่ 2) ที่ 26-27 เมษายน 2562 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.cupt.net เท่านั้นเงื่อนไขการเข้าศึกษา

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์เป็นนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า และหากตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะถือว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
 2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจสอบพบว่าผู้ใดปลอม ใช้ หรือแอบอ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการรายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาต่อไป
 3. หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 และโดยความเห็นชอบของอธิการบดีเป็นรายกรณี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม (PDF)