ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
02-942-5555 ต่อ 647209, 647210

TCAS รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับปีการศึกษา 2563 รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย)

โครงการช้างเผือก เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

       รูปแบบที่ 1

        – กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ 6 หรือเทียบเท่า

        – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

        – มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เสริม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

        – มีประวัติผลงานเกี่ยวกับความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม และมีการส่งผลงานโปรแกรมประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือวีดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 5 นาที

      รูปแบบที่ 2

        – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

        – มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์เสริม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

      รูปแบบที่ 3

        – มีคะแนน GED Math และ Science ไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน หรือ

        – มีผลคะแนนสอบ SAT Evidence-based Reading and writing ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน และ Math ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน

        – มีผลคะแนน A-Level หรือ As-Level ในวิชา Computer Science หรือ Information Technology  หรือ Mathematics โดยเกรดไม่ต่ำกว่า C
      

โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

        – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        – เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

        – มีประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า