ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการช้างเผือก เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

       รูปแบบที่ 1 (กรณีมีผลงานโปรแกรม)

        – กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ 6 หรือเทียบเท่า

        – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

        – มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

        – มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือวีดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที

      รูปแบบที่ 2 (กรณีไม่มีผลงานโปรแกรม)

        – กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ 6 หรือเทียบเท่า

        – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80

        – มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.80

      รูปแบบที่ 3 (กรณีไม่มีผลการเรียนเฉลี่ย GPAX)

        – มีคะแนน GED Math และ Science ไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน หรือ

        – มีผลคะแนนสอบ SAT Evidence-based Reading and writing ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน และ Math ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน

        – มีผลคะแนน A-Level หรือ As-Level ในวิชา Computer Science หรือ Information Technology  หรือ Mathematics โดยเกรดไม่ต่ำกว่า C      

โครงการช้างเผือก เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

       รูปแบบที่ 1 (กรณีมีผลงานโปรแกรม)

        – กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ 6 หรือเทียบเท่า

        – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

        – มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

        – มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือวีดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที

      รูปแบบที่ 2 (กรณีไม่มีผลงานโปรแกรม)

        – กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ 6 หรือเทียบเท่า

        – มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

        – มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  

โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

         –  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

         –  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         –  เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

         –  ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.)  ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3

         –  มีประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ

โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

         –  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

         –  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

         –  เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

         –  ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.)  ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 3

         –  มีประวัติผลงาน (Portfolio) ทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ