ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
02-942-5555 ต่อ 647209, 647210

TCAS รอบ 3

โครงการรับตรงร่วมกันคุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับ ผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
 6. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 7. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 8. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

 คุณสมบัติเฉพาะ

 

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคเรียน หรือเทียบเท่า และแผนการเรียนตามที่สาขาวิชากำหนด
 2. มีผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 3. มีผลคะแนนทดสอบวิชำความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชำความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ (PAT) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 4. มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 5. มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ (ถ้ามี) ตามที่สาขาวิชากำหนด

 เกณฑ์คะแนนพิจารณาคัดเลือก ( ภาคพิเศษ )

 

GPAX
แผนการเรียน
GAT
PAT1
PAT2
O-NET(03)
ภาษาอังกฤษ(≥)
จำนวนที่รับ
 
2.00
3.00
วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คำนวน
100
35
70
16
50

 เกณฑ์คะแนนพิจารณาคัดเลือก ( ภาคปรกติ )

 

GPAX
แผนการเรียน
GAT
PAT1
PAT2
O-NET(03)
ภาษาอังกฤษ(≥)
จำนวนที่รับ
 
2.50
3.25
วิทย์-คณิต/
ศิลป์-คำนวน
120
40
80
16
30

 เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องมีผลคะแนนทดสอบตามที่สาขาวิชากำหนด โดยจะพิจารณาคัดเลือก จากเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
 2. คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแผนการเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
 3. ผลคะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ ตามเกณฑ์หรือสัดส่วนที่สาขาวิชากำหนด เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณา ของสาขาวิชา แต่มิได้นำคะแนนมารวมในการประมวลผลการคัดเลือก
 4. ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 (สอบวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2562) ตามรายวิชา และเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด ในการประมวลผลการคัดเลือก
 5. ผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2562 หรือ กรณีมีผลคะแนนทดสอบมากกว่า 1 ครั้ง (อายุไม่เกิน 2 ปี ) ให้ใช้ผลคะแนน ครั้งที่ดีที่สุด และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด โดยพิจารณาคัดเลือกใน 2 กรณี คือ
  1. กรณีสาขาวิชานั้น กำหนดใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ ในการประมวลผล การคัดเลือก ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT จะเป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาเท่านั้น
  2. กรณีสาขาวิชานั้น ไม่ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ จะใช้คะแนนทดสอบ GAT/PAT ในการ ประมวลผลการคัดเลือก
 6. การสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน หรือตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

  การนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาสามัญ และผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT มาประกอบการพิจารณา คัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในวันที่ สทศ. กำหนด ดู รายละเอียดการสมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบได้ ที่ www.niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชา ที่สาขาวิชากำหนดในการคัดเลือก ผู้ที่ไม่ได้สมัครสอบ หรือไม่ได้สอบตามรายวิชาที่สาขาวิชากำหนด จะถูกตัดสิทธิ ในการพิจารณาคัดเลือก

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประสานงานในการขอรับผลคะแนนทดสอบของผู้สมัครจากสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลคะแนน ผู้สมัครไม่ต้องยื่นผลคะแนนทดสอบมายัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 การเลือกคณะหรือสาขาวิชา

กำหนดให้เลือกสมัครได้ไม่เกิน 6 อันดับสาขาวิชา โดยเรียงตามลำดับความต้องการก่อนหลังอัตราค่าสมัคร

 

 1. ค่าสมัคร สาขาวิชาละ 100 บาท
 2. ค่าบริหารจัดการสิทธิ์ คนละ 50 บาท (รวมค่าสมัครคนละไม่เกิน 650 บาท)

 กำหนดการรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร

 

 1. รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ซึ่งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นส่วนกลางในการรับสมัครผ่านทาง http://www.cupt.net ในวันที่ 17-29 เมษายน พ.ศ. 2562
 2. ชำระเงินค่าสมัคร ตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร ผ่านระบบ Prompt Pay ที่ตู้ ATM หรือ Mobile Banking หรือ Internet Banking หรือ Counter Service ในวันที่ 17-29 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายในเวลา 23.00 น.

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัย จะประมวลผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด (ข้อ 5) และส่งข้อมูลให้ ทปอ. ประมวลผลการจัดอันดับ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทาง http://www.cupt.net โดย ทปอ. จะประกาศผลเพียง 1 อันดับการสอบสัมภาษณ์ และยืนยันสิทธิ์

 1. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เวลาและสถานที่ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) และแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์
 2. ผู้ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ หรือไปสอบสัมภาษณ์แล้วแจ้งต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ว่าไม่ประสงค์ เข้าศึกษา จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่สามารถ กลับมาขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลังได้
 3. หากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ขาดคุณสมบัติข้อใด ข้อหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และถูกตัดสิทธิ์ การเข้าศึกษาทันทีการประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทาง http://www.cupt.net และทาง www.admission.ku.ac.th
 2. กรณีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 3) แล้ว ต้องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ (ช่วงที่ 3) ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง http://www.cupt.net เท่านั้นการชำระเงินค่าประกันสิทธิ์เข้าศึกษา

 

การรับสมัครและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศศึกษา 2562 (tcas รอบ 3 รับตรงร่วมกัน) ไม่มีการชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ใด ๆ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพือเปิดโอกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ พิจารณาเลือกเข้าศึกษาต่อตามความสนใจ สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องดำเนินการตามกำหนดการในคู่มือนิสิตใหม่ ชึ่งจะประกาศให้ทราบทาง www.admission.ku.ac.th อีกครั้งหนึ่ง

 


คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดฉบับเต็ม (PDF)