ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

คำถามที่พบบ่อย

  • การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์
  • โครงสร้างและการควบคุมคอมพิวเตอร์
  • การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
  • การนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด
  • การคำนวณและการประยุกต์ใช้งานระดับสูง

ภาคปกติ

  • ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคการศึกษาละ                                                             16,300   บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ                                                                             2,500   บาท

ภาคพิเศษ

  • ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคการศึกษาละ                                                             45,700   บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ                                                                            11,000   บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีหอพักสำหรับนิสิต สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ >> ที่นี่ <<