ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา


กรุณาตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการ ดังนี้

1. นิสิตสามารถขอเอกสารรับรองนิสิต และใบรับรองผลการศึกษาแบบออนไลน์ จากลิงค์สำนักบริหารการศึกษา
https://registrar.ku.ac.th/onlinedoc
2. นิสิตสามารถดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน และลงนามผู้รับเงิน
ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร ดังนี้
– คะแนนเฉลี่ย 2.00 – 2.49
– คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 2.99
– คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.49
– คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา 3A
ใบสำคัญรับเงินทุนส่งเสริมศักยภาพการเรียนนิสิต
3. นิสิตสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชีของนิสิต เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ของธนาคารดังต่อไปนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี และธนาคารทหารไทย โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรนิสิต โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. นิสิตนำส่งเอกสาร ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ใส่ซองติดแสตมป์ และส่งไปรษณีย์มายังโครงการ ป.ตรีฯ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้
“นางพุทธชาติ ตรีภาส
(ยื่นทุนการศึกษา)
ตู้ ปณ.1082 ปณฝ.เกษตรศาสตร์
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10903 ”

**โดยกำหนดวันประทับตราไปรษณีย์ วันสุดท้ายไม่เกิน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

**หากทางโครงการฯ ได้รับเอกสารครบถ้วน และตรวจสอบแล้ว จะดำเนินการต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม :
0-2562-5444 ต่อ 647208