ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

National Software Contest 2022

NSC2022_Booklet
“National Software Contest 2022”
นิสิตสามารถติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่อาจารย์ทุกท่าน
สามารถส่งได้ตั้งแต่ ปี 1-4 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
somchoke.r@gmail.com

Attachments