ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ประกาศ วิชา 01418321 System Analysis and Design Section

วิชา System Analysis and Design Section ผู้สอน : อ.สมโชค เรืองอิทธินันท์
หมู่ 1 วันพุธ เวลา 14:00 – 18:00 น.
Google meet class code : epztyby
หมู่ 2 , 201 วันเสาร์ 13:00 – 17:00 น.
Google meet class code : hzv2vgs
หมู่ 200 วันจันทร์ 13:00 – 17:00 น.
Google meet class code : 4nxhmg7