ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

รับบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS 63 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TCAS รอบที่ 5) รอบรับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

TCAS 5 รอบรับตรง
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
จำนวน 22 คน
สมัครได้ที่ admission.ku.ac.th ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563