ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

กองกิจการนิสิต ประกาศแจ้งให้นิสิตไปลงชื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ

ไปลงชื่อพร้อมส่งเอกสารฯ ที่หน่วยวิชาทหาร งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการสิต ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 ค่ะ

รายละเอียดอื่น ๆ ดูจากไฟล์แนบค่ะ ขอผ่อนผัน