ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ ที่ได้รับรางวัล Best Paper award

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper award ในการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Prediction of Tourist Behaviour : Tourist Visiting Places by Adapting Convolutional Long Short-Term Deep Learning” ในการประชุมวิชาการ The 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2019) ณ เมืองดองฮอย จังหวัดกว๋าวบิ่ญ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2562 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค