ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ตารางเรียนนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ภาคพิเศษ)

ชั้นปีที่ 1

1-2

ชั้นปีที่ 2

2-2_1

ชั้นปีที่ 3

3-2_0

ชั้นปีที่ 4

4-1_0-1

Attachments