ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของป.ตรี ภาคพิเศษ

นิสิตที่ต้องการทำเรื่อง ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา
สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของป.ตรี ภาคพิเศษ
-ให้ทำคำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา (คำร้องทั่วไป)
– แนบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป
– แนบผลการเรียน และใบตรวจสอบหลักสูตร

เอกสารแนบ

11_3

Attachments