ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์

Usa Sammapun
รหัส: 
D1421
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ห้องทำงาน: 
SC45-872
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3772
E-mail: 
fsciusa@ku.ac.th
รายละเอียด: 

การศึกษา

2550

Ph.D. (Computer and Information Science), University of Pennsylvania
M.S. in Engineering (Computer and Information Science), University of Pennsylvania
B.S.(Engineering), University of Pennsylvania