ดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล

Sethavidh Gertphol
รหัส: 
D1419
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ห้องทำงาน: 
SC45-871
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3771
รายละเอียด: 

การศึกษา

 • Ph.D., Computer Engineering, เกรดเฉลี่ย 3.9/4.0, ธันวาคม 2549
  University of Southern California, Los Angeles, CA.
  หัวข้อวิทยานิพนธ์: “Techniques for Resource Allocation in Dynamic Real-Time Systems”
  อาจารย์ที่ปรึกษา: Dr. Viktor K. Prasanna
 • M.S., Electrical Engineering, เกรดเฉลี่ย 3.9/4.0, พฤษภาคม 2542
  University of Southern California, Los Angeles, CA.
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้าสื่อสาร), เมษายน 2539
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กทม.

ประวัติการสอน

 • อาจารย์, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน
  • 418532 Computer Architecture
  • 418351 Fundamentals of Computer Communication and Network
 • ผู้ช่วยสอน, Department of Electrical Engineering, University of Southern California
  • EE557 Computer Architecture, Fall 2002 and Spring 2003.

ประสบการณ์ทำงาน

 • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ, บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด, กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน
  • วิเคราะห์และประเมินระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันที่บริษัท สรุปปัญหาและข้อจำกัดของระบบ และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  • ระบุข้อกำหนด หน้าที่ และประสิทธิภาพ รวมไปถึงออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับนำมาใช้งานแทนระบบเดิมบางส่วน
  • ชี้แจงความต้องการของบริษัทไปยังผู้รับเหมา เขียนซอฟแวร์และประเมินข้อเสนอที่ได้รับจากผู้รับเหมา
  • ให้คำแนะนำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน
 • IT Specialist, ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย), สิงหาคม 2539 – กุมภาพันธ์ 2540
  • วางระบบและดูแลรักษาระบบอินทราเนตขนาดใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้เครื่องบริการระบบ OS/2 และสถานีงานระบบ Windows NT Workstation
  • พัฒนาโปรแกรมสำหรับศูนย์บริการลูกค้า

กิจกรรมทางวิชาชีพ

 • Member, RFID Forum, NECTEC.
 • Reviewer, IEEE Transaction on Parallel and Distributed Systems.

ประสบการณ์งานวิจัย

 • ผู้ช่วยวิจัย, University of Southern California, พฤษภาคม 2542 – ธันวาคม 2549
  • ออกแบบแบบจำลองระบบและแบบจำลองโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบทำงานทันทีแบบพลวัต (dynamic real-time system) ในระบบแบบกระจาย (distributed system) ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันและตลอดเวลา
  • กำหนดมาตรวัดสมรรถนะแบบใหม่ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรตอนเริ่มต้นของระบบดังกล่าว
  • พัฒนาเทคนิคในการหาค่าที่เหมาะที่สุดของการจัดสรรทรัพยากรตอนเริ่มต้นของระบบ โดยใช้หลักการต่างๆ เช่น integer and mixed integer programming, iterative integer programming, Greedy methods

ประสบการณ์โครงการวิจัย

 • Hiper-D Project, Naval Surface Warfare Center, พฤษภาคม 2543 – กันยายน 2544
  • ออกแบบแบบจำลองระบบย่อยของ Hiper-D (High performance distributed system) รวมไปถึงแบบจำลองโปรแกรมประยุกต์ และข้อกำหนดความต้องการทางเวลาของระบบ
  • กำหนดมาตรวัดสมรรถนะที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรตอนเริ่มต้นของระบบดังกล่าว เพื่อให้รองรับภาระงานที่อาจเพิ่มขึ้นได้ระหว่างการทำงาน
  • ตั้งปัญหาการจัดสรรทรัพยากรตอนเริ่มต้นให้อยู่ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยเทคนิค mixed integer programming
 • AVEP Project, Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems, มิถุนายน 2543 – กันยายน 2543
  • แก้ปัญหา Capacity Assignment เพื่อกำหนดความจุช่องสัญญาณของระบบเครือข่ายที่ใช้ออกแบบระบบ AVEP
  • วิเคราะห์เวลาที่ต้องใช้ในเครือข่ายและประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
  • คำนวนหาราคาของระบบ และวิเคราะห์ราคาต่อประสิทธิภาพ ในรูปแบบของการลดเวลาที่ใช้ในระบบต่อราคาที่เพิ่มขึ้น

งานตีพิมพ์(บางส่วน)

 • Sethavidh Gertphol and Viktor K. Prasanna, “Iterative Integer Programming Formulation for Robust Resource
  Allocation in Dynamic Real-Time Systems”, In Proceeding of the International Workshop on Parallel and
  Distributed Real-Time Systems (WPDRTS), April 2004.
 • Sethavidh Gertphol and Viktor K. Prasanna, “MIP Formulation for Robust Resource Allocation in Dynamic Real-
  Time Systems”, Journal of Systems and Software, Volume 77, page 55 – 65, 2005.
 • Shoukat Ali, Jong-Kook Kim, Howard Jay Siegel, Anthony A. Maciejewski, Yang Yu, Shriram B. Gundala,
  Sethavidh Gertphol, and Viktor K. Prasanna, “Greedy Heuristics for Resource Allocation in Dynamic Distributed
  Real-Time Heterogeneous Computing Systems”, In Proceeding of the International Conference on Parallel and
  Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA'02), June 2002.
 • Sethavidh Gertphol, Yang Yu, Shriram B. Gundala, Viktor K. Prasanna, Shoukat Ali, Jong-Kook Kim, Anthony A.
  Maciejewski, and Howard Jay Siegel, “A Metric and Mixed-Integer-Programming-Based Approach for Resource
  Allocation in Dynamic Real-Time Systems”, In Proceedings of the International Parallel and Distributed
  Processing Symposium, April 2002.
 • Sethavidh Gertphol, Yang Yu, Ammar Alhusaini and Viktor K. Prasanna, “An Integer Programming Approach for
  Static Mapping of Paths onto Heterogeneous Real-Time Systems”, In Proceeding of the Ninth Workshop on
  Parallel and Distributed Real-Time Systems (WPDRTS), 15th International Parallel and Distributed Processing
  Symposium (IPDPS 2001), San Francisco, April 2001.