ผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส

Chakrit Watcharopas
รหัส: 
D1418
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ห้องทำงาน: 
SC45-874
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3774
E-mail: 
chakrit.w@ku.ac.th
รายละเอียด: 

การศึกษา

2547
2540
2535

PhD.( Computer Science), Clemson University, SC, USA
MS. (Computer Science), University of Southern California, CA, USA
BS. (Statistics), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน

2547 – ปัจจุบัน

2536 – 2539

2535 – 2536

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล, TUFF (1991) Co. Ltd., Bangkok, Thailand
นักพัฒนาโปรแกรมและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล Stock Exchange of Thailand, Bangkok, Thailand

งานบริการวิชาการ

กรรมการ Bangkok Siggraph
วิทยากรบรรยายงาน และ คณะกรรมการจัดงาน TAM 2006  
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.

ผลงานทางวิชาการ

 

Watcharopas, C., Surface Estimation from a Point Cloud, Proc. of the 39th Annual ACM Southeast Conference, Atlanta, Georgia, March, 2001.

Watcharopas, C., Danforth, R., Geometry and Reflectance Estimation for Virtualization, Proc. of the 38th Annual ACM Southeast Conference, Clemson, South Carolina, April, 2000.