รศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก

Worasait Suwannik
รหัส: 
D1417
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ห้องทำงาน: 
SC45-781
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3741
รายละเอียด: 

การศึกษา

 

Ph.D. (Computer Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Science), Vanderbilt University
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย