ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช

Pobsit Kamolvej
รหัส: 
D1414
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ ระดับ 8
ห้องทำงาน: 
SC45-878
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3779
รายละเอียด: 

การศึกษา

2541 - 2542

Advanced Certificate in Computer Science, Advanced Technology School,
Asian institute of Technology (AIT): Government Scholarship
2540 – 2541 Ph.D Course work in Computer Science, Computer Science School,
Colorado State University: Government Scholarship
2537 – 2538 MS. (Computer & Engineering Management), Assumption University
2531 – 2535 วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทำงาน

2549 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ ภาคพิเศษประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2538 – 2539

วิศวกรโครงการ บริษัทอโรมาติกประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

2535 – 2538 วิศวกรคอมพิวเตอร์ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ
 • โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานสากลของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
  สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ระบบช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์ (CAI)
  ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ไทยธนาคาร
 • โครงการการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
  อิเล็กทรอนิกส์ สำนักประสานงานการเมือง และสำนักการเมืองต่างประเทศ
 • โครงการพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรและอุบัติเหตุจราจร     
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบโปรแกรมประยุกต์ผ่านเครือข่าย
  คณะฑูตถาวร ณ กรุงเจนีวา
 • โครงการพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับระบบสินเชื่อ     
  บุคคล ธนาคารกรุงไทย
 • โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกษตรกรยากจน ศูนย์ต่อสู้
  เพื่อความยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการพัฒนาแบบจำลองระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำหรับ
  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบงานบุคลากรและพัฒนาบุคลากร
  สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หัวหน้าโครงการวิจัย
 • “เว็บศูนย์รวมสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสด้วยมาตรฐาน OTA” ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2551
 • “ระบบช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอัจฉริยะ: สมการถดถอยสำหรับระบบศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์” ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2550
 • “ระบบช่วยเหลือการวินิจฉัย และการจ่ายยาของแพทย์” ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2550
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารผังกระแสงานเพื่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับ Humanica Co.,Ltd. ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2549
 • โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรมโดยดัชนีชี้วัดการผลิตและฤดูกาลร่วมกับ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และ Good Farmer Co.,Ltd. ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2548
 • “เครื่องมือช่วยจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายไร้สาย ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม” ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2548
 • โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรมโดยดัชนีชี้วัดและการคาดการณ์การผลิต ส่วนขยายเพิ่มเติม สำหรับผักพื้นบ้าน ผักไทย ร่วมกับ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และ Good Farmer Co.,Ltd. ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2547
 • “เครื่องมือช่วยบริหารและจัดการการตลาดเชิงกิจกรรมแบบพกพาโดยใช้บาร์โค้ดและการเชื่อมต่อไร้สาย” ทุนสนับสนุนจากโครงการ IRPUS 2547
 • โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผักไร้ดินในเชิงอุตสาหกรรมโดยดัชนีชี้วัดและการคาดการณ์การผลิตร่วมกับ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และ Good Farmer Co.,Ltd. ทุนสนับสนุนจากโครงการ IPUS 2546
 • โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต โดยการจัดการวัตถุดิบและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท แอคูชเน็ต ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด  ทุนสนับสนุนจากโครงการ IPUS 2545
 • โครงการวิจัยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง”การแบ่งเซลล์” และ”หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล” ร่วมกับ ภาควิชาพันธุศาสตร์ ทุนสนับสนุนการวิจัยที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • โครงการอบรมการพัฒนาสื่อการสอนอิเลกทรอนิกส์, สมาคมส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวท.)
 • โครงการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี   
 • โครงการระบบประเมินผลการใช้งานครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ธนาคารโลก
  สำนักงานเงินกู้ธนาคารโลก ทบวงมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการ
 • ระบบทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร
  สภาวิศวกร
 • โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และส่งต่อผู้ป่วยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ สำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
 • โครงการฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • โครงการระบบข้อมูลจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • โครงการระบบคลังข้อสอบผ่านเครือข่าย (Internet Quiz Zone : IQZ)  บริษัท ใยประสาน (Web Connection) จำกัด
 • โครงการให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ร่วมกับ KSC Co.,Ltd. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหานคร  http://www.eduzone.th.edu
ประสานงานโครงการ
 • แผนแม่บทสารสนเทศการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (IT Master Plan),
  จัดทำร่วมกับ PriceWaterHouse Co.,Ltd.
 • โครงการวางแผนการผลิต บริษัท อาโรเมติก ประเทศไทย จำกัด,
  จัดทำโดย Anderson Consultant Co.,ltd.
 • โครงการเครือข่ายสื่อสารใยแก้ว บริษัทอาโรเมติก ประเทศไทย จำกัด,
  จัดทำร่วมกับ SunYoung Co.,Ltd.
ออกแบบระบบ
 • ระบบจัดทำคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน การแข่งขันบริดจ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ, การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลการวางแผนการซ่อมบำรุง, บริษัท ต.สยามไฮเทค จำกัด
 • ระบบเครือข่ายสำนักงานใหญ่, การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ผลงานทางวิชาการ
 • “Development of a management information system for Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE).” The 5th International Conference in e-Business (NCEB2006). Bangkok, 2006
 • “เครื่องมือช่วยจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายไร้สาย ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม” NCCIT’06. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2006
 • “An Applied of Fuzzy logic in Hydroponics Industrial : A productivity forecasting from planting process.” ECTI-CON 2005. Pattaya, 2005
 • “เครื่องมือช่วยบริหารและจัดการการตลาดเชิงกิจกรรมแบบพกพาโดยใช้บาร์โค้ดและการเชื่อมต่อไร้สาย” Proceeding in The 1st Thailand Computer Science Conference 2004. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • “Prediction model for Hydroponics Industrial (PHI) : Regression and Time Series Approach” Proceeding in The 11th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2004.Chaing-mai University
 • “Hydroponics Industrial Farm Improvement, Role of Asia in the world – population, food, Energy and Environment” in 10th Tri-University International Joint Seminar and Symposium, Japan. 2003