ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์

Chavalit Srisathapornphat
รหัส: 
D1411
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ ระดับ 7
ห้องทำงาน: 
SC45-876
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3776
รายละเอียด: 

การศึกษา

2547
2542
2538
2533

Ph.D. (Computer Science), University of Delaware, USA
M.S. (Computer Science), University of Delaware, USA
M.Sc. (Computer Science), Chulalongkorn University
B.S. (Pharmacy), Chiangmai University

การทำงาน

2538 – ปัจจุบัน

2548 - ปัจจุบัน

2547 – ปัจจุบัน

2545 – 2547
6-8/2543
2536 - 2538

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขานุการโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยวิจัย  DEGAS Networking Group, University of Delaware
นักวิจัย  บริษัท Telcordia Technologies Morristown, New Jersey, USA
วิศวกรระบบ Engineering Computer Center, คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการ

โครงการให้คำปรึกษาการควบคุมการพัฒนาและติดตั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติ
สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ( องค์การมหาชน )
วิทยากรอบรมนักเรียนคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สมาคมส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวท.)
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.

ผลงานทางวิชาการ
Book Chapters

 

 

Journal/Magazine Publications

 

 

 

 

Conference Publications

 

Chien-Chung Shen, Chaiporn Jaikaeo and Chavalit Srisathapornphat, Sensor Network Architecture and Applications. Invited chapter for Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, CRC Press, 2004.

Chien-Chung Shen, Chavalit Srisathapornphat, Rui Liu, Zhuochuan Huang, Chaiporn Jaikaeo, and Errol L. Lloyd. CLTC: A Cluster-based Topology Control Framework for Ad hoc Networks. IEEE Transactions on Mobile Computing, 3(1):18-32, Jan-Feb 2004.
Chien-Chung Shen, Chavalit Srisathapornphat, and Chaiporn Jaikaeo. An Adaptive Management Architecture for Ad hoc Networks. IEEE Communications, 41(2):108-115, February 2003.
Chien-Chung Shen, Chavalit Srisathapornphat, and Chaiporn Jaikaeo. Sensor Information Networking Architecture and Applications. IEEE Personel Communications Magazine, 8(4):52-59, August 2001.

Thanit Ongthanasuk, Sukumal Kitisin, and Chavalit Srisathapornphat. Improved Zone Routing Protocol by Route Request Packet Reduction with A Priori Peripheral Nodes Check. In Proceedings of The ECTI  Conference 2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.
Siyada Aumted, and Chavalit Srisathapornphat. Route Break Avoidance in DSR. In Proceedings of The ECTI  Conference 2006  (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.
Trivich Wongsammacheep, and Chavalit Srisathapornphat. Improving Redundancy Reduction Broadcast using Scalable Broadcast. In Proceedings of The ECTI  Conference 2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.
Trivich Wongsammacheep, Chavalit Srisathapornphat, and Sukumal Kitisin. Redundancy Reduction Broadcast in Wireless Ad Hoc Networks. In Proceedings of 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), Bangkok, Thailand, October 27-28 2005.
Chavalit Srisathapornphat, and Chien-Chung Shen. Ant-Based Energy Conservation for Ad hoc Networks. In Proceedings of 12th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN 2003), Dallas, Texas, October 20-22 2003.
Chavalit Srisathapornphat, and Chien-Chung Shen. Energy Consumption Behavior and Performance of Directional Virtual Carrier Sensing Schemes. In Proceedings of IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC 2003), volume 3, page 1895-1900, New Orleans, Louisiana, March 16-20 2003.

 

Zhuochuan Huang, Chien-Chung Shen, Chavalit Srisathapornphat, and Chaiporn Jaikaeo. Topology Control for Ad hoc Networks with Directional Antennas. In Proceedings of 11th International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN 2002), Miami, Florida, October 14-16 2002.
Chien-Chung Shen, Chaiporn Jaikaeo, Chavalit Srisathapornphat, and Zhuochuan Huang. The Guerrilla Management Architecture for Ad hoc Networks. In Proceedings of IEEE MILCOM 2002, Anaheim, California, October 7-10 2002.
Zhuochuan Huang, Chien-Chung Shen, Chavalit Srisathapornphat, and Chaiporn Jaikaeo. A Busy-Tone Based Directional MAC Protocol for Ad Hoc Networks. In Proceedings of IEEE MILCOM 2002, volume 2, page 1233-1238, Anaheim, California, October 7-10 2002.
Chavalit Srisathapornphat, and Chien-Chung Shen. Coordinated Power Conservation for Ad hoc Networks. In Proceedings of IEEE International Conference on Communications (ICC 2002), volume 5, page 3330-3335, New York, NY, April 28-May 2 2002.
Chien-Chung Shen, Chavalit Srisathapornphat, and Chaiporn Jaikaeo. Adaptive Autonomous Management of Ad hoc Networks. In Proceedings of IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS), Florence, Italy, April 15-19 2002.
Latha Kant, Chaiporn Jaikaeo, Chavalit Srisathapornphat and C.H. Zhu. A Scalable Manager-Agency-Based Network Management Design to Provide Adaptive Configuration Management for Tactical Battlefield Networks. In Proceedings of IEEE MILCOM 2001, Vienna, Virginia, October 28-31 2001.
Chaiporn Jaikaeo, Chavalit Srisathapornphat, and Chien-Chung Shen. Diagnosis of Sensor Networks. In Proceedings of IEEE International Conference on Communications (ICC 2001), Helsinki, Finland, June 11-15 2001.
Chaiporn Jaikaeo, Chavalit Srisathapornphat, and Chien-Chung Shen. Management of Embedded Distributed Computing. In Proceedings of The 11th IFIP/IEEE International Workshop on Distributed Systems: Operations & Management (DSOM 2000), Austin, Texas, USA, December 2000.
Chavalit Srisathapornphat, Chaiporn Jaikaeo, and Chien-Chung Shen. Sensor Information Networking Architecture. In Proceedings of 2000 International Workshops on Parallel Processing, page 23-30, Toronto, Canada, August 21-24 2000.
Chaiporn Jaikaeo, Chavalit Srisathapornphat, and Chien-Chung Shen. Querying and Tasking in Sensor Networks. In Proceedings of SPIE's 14th Annual International Symposium on Aerospace/Defense Sensing, Simulation, and Control (Digitization of the Battlespace V), volume 4037, page 184-197, Orlando, Florida, April 24-28 2000.