รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช

Nuanwan Soonthornphisaj
รหัส: 
D1410
ตำแหน่ง: 
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 (Associate Professor)
ห้องทำงาน: 
SC45-775
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3735
E-mail: 
fscinws@ku.ac.th
รายละเอียด: 

 การศึกษาและฝึกอบรม

Postdoctoral research   

The institute of  Scientific and Industrial Research Osaka University, Japan

Ph.D. (Computer Engineering)                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S. (Computer Science)                               Asian Institute of Technology

วทบ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฯ                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรหลักสูตร นมป.                                                      สถาบันพระปกเกล้า

 

การทำวิจัยในต่างประเทศ

            1.Computer Vision and Artificial Intelligence.      

University of Bern, Switzerland

                2. Machine Learning and Natural Language Processing

                        University of Freiburg, Germany        โดยทุน Konrad Adenauer Stiftung

            3. Applied Informatics with Semiotics         โดยทุน ทบวงมหาวิทยาลัย

                        University of Reading, United kingdom

การทำงาน

                                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     คณะวิทยาศาสตร์

                                หัวหน้าศูนย์นิติสารสนเทศ      คณะวิศวกรรมศาสตร์

                                ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

                                ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 

 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

                        Konrad Adenuaer Stiftung, Federal republic of Germany

                National Institute of Informatics, Tokyo, Japan

                        Architecture for Intelligence Numao Lab. , Osaka University, Japan

 

โครงการวิจัย  

1.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง             ทุน สกว.

2.หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการทำเหมืองข้อมูลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ                                     ทุน Biotec

3.หัวหน้าโครงการวิจัยระบบอัจฉริยะสำหรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                      ทุน สวพ.

4.หัวหน้าโครงการวิจัยเทคนิคการรวมตัวจำแนกหลายตัวสำหรับการค้นพบความรู้                            ทุน สกว.

5.หัวหน้าโครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย                 ทุนปปง.

6.คณะทำงานจัดทำพัฒนาและจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที                                                 Nectec

 

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

1.การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาซี

2.ปัญญาประดิษฐ์

3.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.เอกสารคำสอนวิชา การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

วารสารต่างประเทศ

Visit Boonchom and Nuanwan Soonthornphisaj, Thai Succession and Family Law Ontology Building using Ant Colony Algorithm, New Frontiers in Artificial Intelligence, Lecture Notes in Computer Science, Vol.6284, pp.19-32, 2010

 

Visit Boonchom and  Nuanwan Soonthornphisaj, Legal Ontology Construction Using ATOB Algorithm, Business Information System, Lecture Notes in Business Information Processing, Vol57, pp.268-279, 2010

 

Nuanwan Soonthornphisaj and Boonserm Kijsirikul, Ensemble classifiers using different feature sets on webpages categorization, DCDIS, Vol. 14, pp. 174-181, 2007

 

Siriporn Attanoraks, Arinthip Thamchaipenet, Punpiti Piamsa-Nga, and Nuanwan Soonthornphisaj, “Consensus Selection Algorithm for automatic primer design system,

KMITL journal, Vol. 6 No. 2a pp. 232-240, 2006

 

 Orawan Watchanupaporn, Nuanwan Soonthornphisaj, Worasait Suwannik, A Performance Analysis Compressed Compact Genetic Algorithm, ECTI-CIT journal, Vol. 2, No.2, November, 2006

 

Nuanwan Soonthornphisaj and Boonserm Kijsirikul, “Iterative Cross-Training: An Algorithm for Learning from Unlabeled Web Pages”, International Journal of Intelligent Systems, Vol. 19, Issue 1-2, pp.131-147, Jan-Feb.2004

 

Nuanwan Soonthornphisaj and Boonserm Kijsirikul, “Iterative Cross-Training: An Algorithm for Web Page Categorization”, Intelligent Data Analysis, Vol.7, No. 3, pp.233-253, July 2003

 

Nuanwan Soonthornphisaj, and Boonserm Kijsirikul,  "The Effects of Different Feature Sets on Web Page Categorization Problem using Iterative Cross-Training Algorithm", In Enterprise Information Systems III, J. Filipe, B. Sharp and P. Miranda (Eds.), Kluwer, pp.132-138, 2002

 

ผลงานประชุมวิชาการนานาชาติ

Kitsiri Chojience and Nuanwan Soonthornphisaj, Issue Classification using Ontology for Webboard Comment Summarization, Proceeding of the 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, pp. 52-57, 2010

Tanapon Tantisripreecha and Nuanwan Soonthornphisaj A Study of Thai Succession Law Ontology on Supreme Court Sentences Retrieval, Lecture Notes in Engineering and Computer Science, pp. 146-151, March 17-19, 2010

Lalita Srichaiya  and Nuanwan Soonthornphisaj Data Classification Technique using Association Tree, In Proc. Of 7th Int. Conf. on Computer Science and Software Engineering, vol2, pp. 208-213, 2010

 

Visit Boonchom and Nuanwan Soonthornphisaj  Thai Succession Law Ontology Building using Ant Colony Algorithm, Proceeding of Third International Workshops on Juris-Informatics, Tokyo, Japan, November 19-20, pp.27-37, 2009.

Nuanwan Soonthornphisaj and Teawtechadecha P.A Self-tuning of Membership Functions for Medical Diagnosis Enterprise Information Systems  Lecture Notes in Business Information Processing, Vol. 24, II, pp. 275-286, 2009

 

Nuanwan Soonthornphisaj  and Boonserm Kijsirikul , An Automatic Membership Functions Generation Using Decision Tree for Fuzzy Logic The Eighth International Conference on Intelligent Technologies (InTech’ 07) Sydney, Australia

 

Nuanwan Soonthornphisaj , Thanarat Rattana-ubon  and Boonserm Kijsirikul Chronic fatigue syndrome diagnosis using feature-based fuzzy fusion The Int. Conf. Data Mining and Application (ICDMA 2007), Hong Kong

 

Nuanwan Soonthornphisaj, Ekkawut  Rojsattarat, Sukanya Yim-ngam. Smart E-Learning Using Recommender System. ICIC (2) pp. 518-523, 2006

 

Nuanwan Soonthornphisaj and  Jinarat S. Hierarchical Text Classification: A restructuring approach, Int. Conf. on Computational Intelligence, Istanbul, Turkey. 2004

 

Nuanwan Soonthornphisaj and Boonserm Kijsirikul  Combining ILP with Semi-supervised Learning for Web Page Categorization. International Conference on Computational Intelligence : 322-325, 2004

 

Nuanwan Soonthornphisaj and Ackkawasakul S. Region-based feature extraction for Thai handwritten recognition. The 8th National Symposium on Computational Science and Engineering,Thailand pp.512-516, 2004

 

Ekkawut Rojsattarat, Nuanwan Soonthornphisaj. Hybrid Recommendation: Combining Content-Based Prediction and Collaborative Filtering. IDEAL 2003: 337-344

 

Ekkawut Rojsattarat, Nuanwan Soonthornphisaj Hybrid Recommendation: Combining Content-Based Prediction and Collaborative Filtering. Lecture Notes in Computer Science, Springer Verlag. pp 337-344, 2003 มี impact factor 0.872

 

Pedrudee Ongsritrakul and Nuanwan Soonthornphisaj Apply decision tree and support vector regression to predict the gold price. Int. Joint Conf. Neural Networks. Portland, Oregon. pp. 2488-2492, 2003

 

Nuanwan Soonthornphisaj, Boonserm Kijsirikul The effects of different feature sets on Web page categorization problem using Iterative Cross-Training algorithm. In Enterprise Information Systems III, J. Filipe, B. Sharp and P. Miranda (Eds.), Kluwer, pp.132-138, 2002. (book chapter)

 

Nuanwan Soonthornphisaj, and Boonserm Kijsirikul, B. The effects of different feature sets on Web page categorization. Enterprise Information System III,. pp. 132-138. 2002

 

Nuanwan Soonthornphisaj, Kanokwan Chaikulseriwat, Tang-on, P. Anti-Spam Filtering: A Centroid-based Classification Approach, In Proc. Int. Conf. Signal Processing (ICSP' 02),China,. pp.1096-1099. 2002

 

Nuanwan Soonthornphisaj, Boonserm Kijsirikul, Web Pages Categorization using Hierarchical Heading Structure, In Proc. Int. Conf. Information Technology Interface (ITI2002), Croatia, , pp. 36-42. 2002

 

Nuanwan Soonthornphisaj, and Boonserm Kijsirikul, The effects of different feature sets on Web page categorization. In Proc. the 3rd Int. Conf. Enterprise and Information System, Portugal,  pp. 404-410, 2001

 Nuanwan Soonthornphisaj, and Boonserm Kijsirikul, An evaluation of Incremental Iterative Cross-Training approach on Web page classification. In Proc. the 2nd Int. Conf. Intelligence Technologies, Thailand, pp. 260-266, 2001

 

Nuanwan Soonthornphisaj, and Boonserm Kijsirikul,  Web page classification using Incremental Iterative Cross-Training. In Proc. the 4th National Computer Science and Engineering Conference, pp. 113-117, 2000

 

Nuanwan Soonthornphisaj and Boonserm Kijsirikul, Iterative Cross-Training: An algorithm for learning from unlabeled Web pages. In Proc. the 1st Int. Conf. Intelligent Technologies,.  pp. 55-63 , 2000

Boonserm Kijsirikul, Puay Sasipongpairoege, Nuanwan Soonthornphisaj and Surapan Meknavin, Supervised and unsupervised learning algorithms for Thai Web page identification. In Proc. Pacific Rim Int. Conf. on Artificial Intelligence, Australia, pp. 690-700, 2000

ผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ

 

Kitsiri Chojience and Nuanwan Soonthornphisaj, Thai Webboard Summarization Algorithm using Lexical Chain, In Proc. Of  the 6th National Conference on Computing and Information Technology, page 728-733, 2010

Lalita Srichaiya,  and Nuanwan Soonthornphisaj N. Efficiency Improvement of Decision Tree Learning Module using Association Rule Technique, In Proc. Of National Conference on Information Technology (NCIT), pp. 326-333, 2008

Kanchana Saengthongpattana, and Nuanwan Soonthornphisaj. Web pages categorization using ensemble classifiers, The 8th National Symposium on Computational Science and Engineering,Thailand pp.255-259, 2004

 

รางวัลที่ได้รับ

 

     1  รางวัล Best Paper Award. ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Intelligent Technologies (InTech2001)

     2  รางวัล Best Paper Award. ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Enterprise and Information System (ICEIS2001)