ผศ.กัลยาณี บรรจงจิตร

Kanlayanee Banjongjit
รหัส: 
D1408
ตำแหน่ง: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (Assistant Professor)
ห้องทำงาน: 
SC45-776
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3736
รายละเอียด: 

การศึกษา

2526
2524

พบ.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์