ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์

Umaporn Sirathranont
รหัส: 
D1407
ตำแหน่ง: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 (Assistant Professor)
ห้องทำงาน: 
SC45-778
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3738
รายละเอียด: 

การศึกษา

2528
2526

MS.( Mathematics and Computer), University of  Illinois  at Chicago
B.S. (Mathematics and Computer), University of  Illinois  at Chicago

การทำงาน

2535 - ปัจจุบัน

2535 - 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย และบริการวิชาการ

โครงการพัฒนาแบบจำลองระบบสารสนเทศสำหรับบริหาร, สำหรับสำนักปลัด กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมนุม ( องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและงบประมาณ สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โครงการให้คำปรึกษา การควบคุมการพัฒนาและติดตั้งระบบสำนักงานอัตโนมัติ
สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ( องค์การมหาชน )
โครงการอบรมการพัฒนาสื่อสารการสอนอิเลกทรอนิกส์ สมาคมส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวท.)
โครงการระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการระบบประเมินผลการใช้งานครุภัณฑ์โครงการเงินกู้ธนาคารโลก , สำนักงานเงินกู้ธนาคารโลก ทบวงมหาวิทยาลัย
โครงการฐานข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลงานทางวิชาการ

ระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , พ.ศ.2545 ,ผศ.กัลยานี บรรจงจิตร , ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์ ,อ.พบสิทธิ์  กมลเวชช
เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน