รศ.ดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค

Anongnart Srivihok
รหัส: 
D1406
ตำแหน่ง: 
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 (Associate Professor)
ห้องทำงาน: 
SC45-777
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3730
รายละเอียด: 

การศึกษา

2541
2527
2522

PhD.(Information Systems), Central Queensland University
M.S. (Computer Science), University of Mississippi
วท.บ. (จุลชีววิทยา), M.S. (Bacteriology), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย