อ.สมโชค เรืองอิทธินันท์

Somchoke Rueng-ittinun
รหัส: 
D1404
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ ระดับ 6
ห้องทำงาน: 
SC45-774
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3734
รายละเอียด: 

การศึกษา

2541
2531

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สต.บ. (การประมวลผลด้วยเครื่องจักร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย