อ.ปรีชา งามเสาวรส

Preecha Ngamsaowaros
รหัส: 
D1403
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ ระดับ 7
ห้องทำงาน: 
SC45-773
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3733
รายละเอียด: 

การศึกษา

2528
2523

พบ.ม. (สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี