หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Blog นำเสนอข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
7-10 ก.พ. 54 โครงการศึกษาดูงาน Chinese University of Hong Kong
11 ก.พ. 54 เวลา 10 - 12.00 สัมมนา การใช้ Latex ในการเขียนผลงานวิชาการ ห้องสัมมนาเบื้องต้น เป็น ห้องพัก ป. เอก
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการดาวน์โหลดโปรแกรม และติดตั้งล่วงหน้าก่อนเข้าอบรม
สำหรับ Windows
โปรแกรม ProTeXt 2.2.4
http://raffles.nus.edu.sg/mirror/tex-archive/systems/windows/protext/Pro...
สำหรับ Mac OSX
โปรแกรม MacTeX-2010
http://mirror.ctan.org/systems/mac/mactex/MacTeX.mpkg.zip
สำหรับ Linux
โปรแกรม TeXLive

นิสิตควรเตรียม template มาด้วย
นิสิตที่สนใจ ขอให้ลงทะเบียนที่คุณปอยด้วย จะได้จัดห้องเรียนให้เหมาะสม ถ้ามีผู้สนใจมาก
ห้องอบรม ห้องพักนิสิต ป. เอก

Comments

gucci outlet store probability that interpersonal marketing and marketing and marketing presents. My most latest product dedicated to applying the methods of getting site site visitors from interpersonal networking, entails three gucci outlet online sites concerning the method to acquire your interpersonal marketing away to some severely best start. they are MySpace, Facebook and Twitter. In my films I show you why they hold out and gucci outlet ways to set up them as a good offer as obtain the speediest results.You can use each of the carpet cleanup strategies using the world, and guess what You nonetheless possibly cannot get your hermes birkin replica as clean in your individual like a expert carpet cleaner can. concerning one other hand, who needs perfection The strategies right here will help you obtain that carpet clean enough. Heat helps! Above replica chanel handbags degrees fahrenheit, each and every and every 18 gucci shoes on sale higher modifications substance reactivity by 100. warm consuming water extraction cleanup is achieved between 150 and 200 degrees. will be the actuality that as well technical The place is not just cheap gucci sneakers warm consuming water extraction, or steam cleaning is much remarkable to dry cleaning, but that at any time you do it yourself, use heat! Actually, there are three inter related components at cheap gucci moccasins out at any time you clean carpet. Heat, Dwell Time, and Agitation. To some extent, at any time you cannot maximise one of them, you can constitute for it using the others. In other words, at birkin bags replica time you cannot obtain the cleanup response warm enough, allow it dwell a tad hermes bags replica using the carpet, and scrub harder.Secret Carpet cleanup Tips Detergent attracts dirt. this could be why it is vital to rinse out any cleanup response thoroughly. this could be one more trigger why replica hermes belts consuming water