อบรมฟรี

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากโครงการประกวดผลงานวิจัย “ICT สร้างไทยเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 2009” ซึ่งกำหนดให้มีกิจกรรมคัดเลือกผลงานวิจัย (Research Project Screening Activities) ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมการจัดทำ แผนธุรกิจ (Business plan) เพื่อสนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสามารถจัดทำแผนธุรกิจที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้จริง และสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้ผ่านการคัดเลือกผลงานวิจัย “ ICT สร้างไทยเข้มแข็ง ครั้งที่ 1 2009 ” ให้สามารถจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อผลักดันให้สามารถนำไปดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้จริง และเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจ และมีแนวคิดทางธุรกิจสมัยใหม่
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ICT
3. เพื่อให้สามารถจัดทำแผนธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT การกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดองค์กร / บุคคล แผนการเงิน และแผนการบัญชี ตลอดจนสามารถประเมินความคุ้มค่าของแผนธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน

โครงสร้างหลักสูตร จำนวน 39 ชั่วโมง

Comments

buy valium - buy valium online cheap

order kamagra online uk - buy kamagra zambia buy generic sustiva
buy sustiva online
buy sustiva
buy sustiva online
buy sustiva uk
buy sustiva 50 mg
generic sustiva
generic sustiva price
generic sustiva us
get sustiva
order sustiva
order sustiva online
purchase sustiva
purchase sustiva online
sustiva buy
sustiva buy online uk
buy sustiva online
buy sustiva online canada
buy sustiva online no prescription
buy sustiva online cheap
buy sustiva online uk
buy sustiva online australia
buy sustiva online prescription
buy sustiva online pharmacy
buy sustiva online usa
buy sustiva online forum
buy sustiva online with no prescription
where to buy sustiva online
buy sustiva online reviews
can you buy sustiva online
buy sustiva online us pharmacy
buy sustiva online us
buy sustiva online in canada
buy sustiva online in uk
buy sustiva online india
buy sustiva online in usa
buy sustiva online overnight
buy sustiva online price
buy sustiva online profile
buy sustiva professional online
buy sustiva online safe
buy sustiva online from canada
buy sustiva online free
buy sustiva online for cheap
buy sustiva online us pharmacy
buy sustiva online us
buy sustiva online in canada
buy sustiva online in uk
buy sustiva online india
buy sustiva online in usa
buy sustiva online overnight
buy sustiva online price
buy sustiva online profile
buy sustiva online safe
buy sustiva online from canada
buy sustiva online free
buy sustiva online for cheap
buy sustiva online generic
how to buy sustiva online
buy sustiva online legally
buy sustiva online canadian
- buy generic sustiva
buy sustiva online
buy sustiva
buy sustiva online
buy sustiva uk
buy sustiva 50 mg
generic sustiva
generic sustiva price
generic sustiva us
get sustiva
order sustiva
order sustiva online
purchase sustiva
purchase sustiva online
sustiva buy
sustiva buy online uk
buy sustiva online
buy sustiva online canada
buy sustiva online no prescription
buy sustiva online cheap
buy sustiva online uk
buy sustiva online australia
buy sustiva online prescription
buy sustiva online pharmacy
buy sustiva online usa
buy sustiva online forum
buy sustiva online with no prescription
where to buy sustiva online
buy sustiva online reviews
can you buy sustiva online
buy sustiva online us pharmacy
buy sustiva online us
buy sustiva online in canada
buy sustiva online in uk
buy sustiva online india
buy sustiva online in usa
buy sustiva online overnight
buy sustiva online price
buy sustiva online profile
buy sustiva professional online
buy sustiva online safe
buy sustiva online from canada
buy sustiva online free
buy sustiva online for cheap
buy sustiva online us pharmacy
buy sustiva online us
buy sustiva online in canada
buy sustiva online in uk
buy sustiva online india
buy sustiva online in usa
buy sustiva online overnight
buy sustiva online price
buy sustiva online profile
buy sustiva online safe
buy sustiva online from canada
buy sustiva online free
buy sustiva online for cheap
buy sustiva online generic
how to buy sustiva online
buy sustiva online legally
buy sustiva online canadian buy generic priligy - buy priligy generic

inches replica louis vuitton bags uk could create a difference. although you obtain a a good offer bigger screen, you will possess the ability to purchase this product through Amazon for only 82.99, that is normally a amazing deal. Additionally, you burberry outlet locate the fact that display on this participant could possibly be turned which provides you a much a good offer better look at at any time you need to set up the unit down. If you have been burberry outlet sale other sorts of digital video disc game fanatics I am good you have found that most do not have this feature. And for that reason that this participant will hold out DVD+R and DVD R you may possibly burberry scarf on sale view the film you produced in the beach top last summer. This burberry crossbody bags is exceptionally versatile since it may be in a placement to hold out MP3 discs, JPEG discs as well as any sort of standard tunes Cd. And furthermore, when you can hold out countless cheap louis vuitton purses uk different formats of videos, audio tracks and images, it could make this participant much far more operator friendly. Furthermore in circumstance your youthful children are in to film video replica louis vuitton sunglasses uk they are now in a placement to create use in the show display like a check for that film games utilizing the av jacks. this could be severely exceptional for that reason which louis vuitton handbags clearance will not need to listen for the youngsters inform you how bored they are when your using the motel louis vuitton briefcases uk since it is pouring reducing bad weather outside. And Coby believed of every thing for that reason that there can be considered a headphone jack that will preserve stuff quiet for yourself even although your youngsters are viewing their films or possibly actively playing their games. This particular unit also skills a rechargeable battery along getting a wireless remote. as well as once the battery is used up on the lengthy

buy ambien online wthout prescription - buy generic ambien online

purchase avodart no prescription - buy avodart online legally buy avodart online overnight - get avodart hair loss